Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych

§ 1.
Zakres obowiązywania.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych określają̨ treść umów o świadczenie usług prawnych pomiędzy adwokatami z Kancelarii SKR Stebnicki Kapalska Ratajski, a jej Klientami, o ile odmienne warunki nie zostały uzgodnione w Umowie lub nie wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

§ 2.
Zasady ogólne świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię SKR.

 1. Adwokaci z Kancelarii SKR (Dalej także: Kancelaria SKR lub adwokaci) świadczą pomoc prawną na rzecz Klientów na podstawie Umowy zawartej w dowolny sposób, której treść strony uzgodnią pisemnie lub ustnie, także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (e-mail, sms, komunikatory, itp.).
 2. Na podstawie Umowy Klient powierza, a Kancelaria SKR (właściwy adwokat) zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta. Warunki świadczenia pomocy prawnej określają postanowienia Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Prawnych (Dalej także: OWU).
 3. Wyłączenie stosowania lub zmiana OWU w relacji miedzy stronami wymaga między nimi odrębnego porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że strony wcześniej zgodzą się wyraźnie na odstąpienie od formy pisemnej dla wprowadzenia takich zmian, szczególnie kiedy Umowa zawierana jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy i OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 4. Kancelaria SKR stale udostępnia OWU na swojej stronie internetowej i każdorazowo podaje je do wiadomości Klienta jeszcze przed zawarciem Umowy bądź to poprzez ich doręczenie, bądź przez wskazanie, w jaki sposób Klient może się z dowiedzieć o ich treści, co stanowi o związaniu Klienta postanowieniami OWU.
 5. Przy wykonywaniu usług pomocy prawnej Kancelaria SKR zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodu adwokata.
 6. Kancelaria SKR świadczy usługi pomocy prawnej w zgodzie z zasadami przewidzianymi dla takiej działalności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz w Kodeksie Etyki Adwokackiej – Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. ze zm. Zmiany przywołanych aktów prawnych nie wymagają zmiany Umowy, ani OWU i znajdują zastosowanie do określenia zasad świadczenia przez Kancelarię SKR pomocy prawnej dla Klienta z dniem ich wejścia w życie.
 7. Czynności pomocy prawnej będące przedmiotem Umowy Kancelaria SKR może powierzać do wykonania Prawnikom Kancelarii SKR, a w razie potrzeby także innym prawnikom przez Kancelarię SKR współpracującym z nią na innej podstawie prawnej. Powierzenie takie nie wymaga odrębnej zgody Klienta.
 8. Kancelaria SKR może także powierzać czynności pomocnicze (administracyjne, organizacyjne, techniczne itp.) związane z wykonywaniem usług pomocy prawnej innym swoim pracownikom lub osobom współpracującym z nią na innej podstawie prawnej. Powierzenie takie nie wymaga odrębnej zgody Klienta przy czym Kancelaria SKR zapewni, by osoby, którym powierzono te czynności posiadały odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, a także zobowiązały się do zachowania poufności informacji uzyskanych przy wykonywaniu tych czynności.
 9. Kancelaria SKR świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Kancelaria SKR zwolniona jest od odpowiedzialności za świadczenie pomocy prawnej dla Klienta w zakresie prawa obcego a wszelkie ewentualne porady czy sugestie czynione na zlecenie Klienta w tym zakresie mają charakter wyłącznie pomocniczy, jednak niewiążący.
 10. Kancelaria SKR świadczy usługi pomocy prawnej w języku polskim, a na podstawie odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie, także w językach obcych. Świadczenie usług pomocy prawnej w języku obcym może mieć wpływ na zwiększenie wynagrodzenia należnego Kancelarii SKR.
 11. O ile w Umowie nie postanowiono odmiennie, w ramach usług pomocy prawnej Kancelaria SKR zobowiązana jest do:
  a) udzielania porad i konsultacji prawnych,
  b) sporządzania pisemnych opinii prawnych,
  c) opracowywania projektów aktów prawnych, w tym projektów umów i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej,
  d) udziału w negocjacjach i rokowaniach prowadzonych przez Klienta,
  e) występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami, czy organami egzekucyjnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym sądami polubownymi, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa procesowego.
 12. Kancelaria SKR świadczy usługi pomocy prawnej z zachowaniem należytej staranności, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, w oparciu o dorobek orzecznictwa i doktryny prawniczej, i jest wyrazem ich rozumienia przez Prawników Kancelarii SKR pomoc tę świadczących, co jednak nie oznacza zagwarantowania przez Kancelarię SKR pewności rozstrzygnięć sądów czy innych organów rozstrzygających w sposób zgodny z przyjętym przez Kancelarię SKR rozwiązaniem. O ile inaczej się nie umówiono, Kancelaria SKR nie ma też obowiązku aktualizowania udzielonych przez nią porad i konsultacji prawnych, opracowanych opinii prawnych, czy projektów aktów prawnych w razie późniejszych zmian przepisów, nowych wypowiedzi judykatury czy doktryny prawniczej.
 13. Kancelaria SKR oświadcza, iż działający w ramach niej adwokaci objęci są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
 14. Odpowiedzialność adwokatów działających w ramach Kancelarii SKR wobec Klienta za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług prawnych ograniczona jest jedynie do rzeczywistych strat, do wysokości 1.000.000 PLN i pokrywana będzie przez właściwego ubezpieczyciela w ramach zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej.
 15. Usługi pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię SKR nie obejmują doradztwa w zakresie meritum czynności dokonywanych przez Klienta, a także dalszych następstw tych czynności, w tym ich konsekwencji podatkowych czy ekonomicznych, chyba że co innego wynika z odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie. Kancelaria SKR nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zasadność dokonania przez Klienta odpowiednich czynności prawnych i faktycznych, w tym za ich wymiar dla jego interesu osobistego, ekonomicznego lub innego, poza oceną zasadności tych czynności na płaszczyźnie prawnej.
 16. O ile nie umówiono się inaczej, Kancelaria SKR nie jest umocowana do dokonywania jakichkolwiek czynności materialnoprawnych lub faktycznych dla Klientów. Umocowanie do dokonywania takich czynności wymaga każdorazowo odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie, przy czym Klient zwalnia Kancelarię z odpowiedzialności za wynik tych czynności, leżący poza zakresem świadczonej pomocy prawnej. Wszelkie decyzje o dokonaniu stosownych czynności prawnych lub faktycznych podejmowane są samodzielnie przez Klienta a udzielona przez Kancelarię SKR pomoc prawna nie może być rozumiana jako rekomendacja co do zasadności dokonania tych czynności, poza ich oceną na płaszczyźnie prawnej.
 17. Kancelaria SKR świadczy usługi pomocy prawnej na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta a Klient zapewnia, iż informacje te i dokumenty są aktualne, kompletne, prawdziwe i rzetelnie przedstawione. Kancelaria SKR zwolniona jest od odpowiedzialności za świadczoną pomoc prawną, gdyby zapewnienie to nie odpowiadało rzeczywistemu stanowi rzeczy. W szczególności Kancelaria SKR w żadnym zakresie nie jest zobowiązana do weryfikacji przekazanych jej przez Klienta informacji i dokumentów.
 18. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Kancelarią SKR przy wykonywaniu przez nią usług pomocy prawnej, w szczególności przez dostarczenie wspomnianych w punkcie powyżej informacji i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wykonania tych usług, z uwzględnieniem czasu koniecznego do ich właściwej analizy i wykorzystania przez Kancelarię SKR. W przypadku informacji i dokumentów, jakie miałyby być wykorzystane w postępowaniu przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi oznacza to termin nie krótszy niż 7 dni. Kancelaria SKR zwolniona jest z odpowiedzialności za świadczoną pomoc prawną w przypadku nieprzekazania lub opóźnionego przekazania przez Klienta wspomnianych informacji i dokumentów.
 19. Dokumenty, na podstawie których Kancelaria SKR świadczy pomoc prawną, winny być okazane przez Klienta w oryginale, a jeśli oryginałem takim Klient nie dysponuje, winien o tym poinformować Kancelarię SKR. Za przekazanie Kancelarii SKR wspomnianych dokumentów nie będzie uważane ich przedstawienie jedynie w formie elektronicznej, chyba że Kancelaria odrębnie potwierdzi to w sposób wyraźny.
 20. Wykorzystanie przez Klienta poczty elektronicznej do komunikacji z Kancelarią SKR wymaga wcześniejszego uzgodnienia formatu i objętości przekazywanych danych. Klient oświadcza, iż jest świadomy ryzyk związanych z wykorzystaniem do komunikacji z Kancelarią poczty elektronicznej, w szczególności możliwego opóźnienia dostarczenia korespondencji, jej zniekształcenia, w tym przez działanie szkodliwego oprogramowania, przechwycenia bądź też uzyskania do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie, a także wykorzystania nieuzgodnionych formatów lub przekroczenie objętości przekazywanych danych. Klient zwalnia Kancelarię z odpowiedzialności z tego tytułu poza przypadkami, gdy do wspomnianych zdarzeń dojdzie na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii SKR.
 21. Poza wypadkami, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zostanie zobowiązana, Kancelaria SKR zachowa pełną i nieograniczoną w czasie poufność informacji i dokumentów przekazanych jej przez Klienta i zapewnia, iż nie zostaną one wykorzystane w żadnym innym celu, jak tylko do świadczenia pomocy prawnej dla Klienta. Zobowiązanie to nie dotyczy jednak opracowań i dokumentów wytworzonych przez Kancelarię SKR przy wykonywaniu pomocy prawnej dla danego Klienta, które mogą być wykorzystywane jako wzory do kolejnych usług pomocy prawnej, jednak zawsze z zapewnieniem poufności informacji i dokumentów Klienta, dla którego zostały pierwotnie przygotowane.
 22. Klient przyjmuje do wiadomości, iż opracowania i dokumenty wytworzone przez Kancelarię SKR przy wykonywaniu pomocy prawnej dla danego Klienta są chronione prawem autorskim i jako takie mogą być wykorzystywane jedynie w celu, dla którego zostały wytworzone.
 23. Usługi pomocy prawnej, poza występowaniem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta, wykonywane będą przez Kancelarię SKR co do zasady w jej siedzibie, a w razie potrzeby także w siedzibie Klienta i innych miejscach w kraju i za granicą, w dniach i w godzinach każdorazowo uzgodnionych. Czas i miejsce świadczenia pomocy prawnej związanej z występowaniem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta określany jest stosownie do decyzji organów w tych sprawach procedujących.
 24. Kancelaria SKR w miarę możliwości i na życzenie Klienta, będzie informować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o przebiegu czynności związanych ze świadczoną przez nią pomocą prawną i planowanych kolejnych czynnościach w sprawie, w tym przesyłać będzie na wskazany adres poczty elektronicznej kopię sporządzonych przez siebie dokumentów, a także wszelkiej korespondencji otrzymanej w sprawie, a nie pochodzącej od Klienta. W razie konieczności przeprowadzenia z Klientem konsultacji co do kształtu dokumentów opracowywanych przez Kancelarię SKR w związku ze świadczeniem przez nią pomocy prawnej, projekt takiego dokumentu zostanie przedstawiony Klientowi przed terminem jego planowanego wykorzystania, chyba że w danej sprawie nie będzie to możliwe. W tym ostatnim przypadku strony uzgodnią krótszy termin wspomnianych konsultacji.
 25. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie odrębnego wniosku Klienta, Kancelaria SKR przedstawi informację dotyczącą przebiegu czynności związanych ze świadczoną przez nią pomocą prawną i planowanych kolejnych czynnościach w sprawie, a także o poniesionych przez Kancelarię SKR kosztach i wydatkach.
 26. Kancelaria SKR nie jest zobowiązana do samodzielnego raportowania Klientowi wszelkich podejmowanych czynności związanych z kontrolą stanu danej sprawy. W tym zakresie Kancelaria SKR podejmie tego rodzaju czynności, po zwróceniu się z taką prośbą przez Klienta.
 27. Kancelaria SKR i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Klientem, jego personelem, doradcami innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, na co Klient wyraża zgodę.

§ 3.
Wynagrodzenie Kancelarii SKR i zwrot wydatków.

 1. Za świadczone przez Kancelarię SKR na rzecz Klienta usługi pomocy prawnej, Klient uiści na rzecz Kancelarii SKR wynagrodzenie w wysokości i terminach uzgodnionych w Umowie. Wynagrodzenie to może być rozliczane między stronami w systemie ryczałtowym, godzinowym lub mieszanym, w tym przez określenie górnej granicy kwotowej tego wynagrodzenia w danej sprawie.
 2. Rozliczenie w systemie godzinowym polega na określeniu wynagrodzenia Kancelarii SKR na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie pomocy prawnej. Czas poświęcony na dojazd do miejsc świadczenia pomocy prawnej rozliczany jest w połowie uzgodnionej stawki godzinowej.
 3. W przypadku uzgodnienia między stronami wynagrodzenia Kancelarii SKR w systemie godzinowym lub mieszanym, wynagrodzenie to będzie rozliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym świadczone są usługi pomocy prawnej, a gdy usługi te trwają krócej, na zakończenie tych usług. W celu wspomnianego rozliczenia Kancelaria SKR przedstawi zestawienie podjętych przez siebie czynności, z opisem ich przedmiotu i czasochłonności z dokładnością do 15 min. Zestawienie to przesłane zostanie Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej i o ile Klient nie zgłosi do niego uwag w terminie kolejnych trzech dni roboczych, uważa się to zestawienie za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Klienta uwag do wspomnianego zestawienia godzinowego, Kancelaria SKR oceni ich zasadność i w razie przyjęcia zastrzeżeń Klienta, dokona stosownej korekty zestawienia. Jeśli Kancelaria SKR nie przedstawi swego stanowiska w tym przedmiocie w formie korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od przekazania jej zastrzeżeń Klienta, uważa się, że uznała je za zasadne.
 4. W przypadku zlecenia Kancelarii SRK czynności i braku poczynienia szczegółowych ustaleń co do systemu rozliczeń, wynagrodzenie zostanie obliczone w systemie godzinowym, przy przyjęciu stawki 250 zł netto za godzinę pracy.
 5. Poza zasadniczym wynagrodzeniem Kancelaria SKR może być uprawniona do otrzymania premii za osiągnięcie ustalonego rezultatu jej czynności, według zasad przewidzianych w Umowie. Poza tym przypadkiem, wynagrodzenie Kancelarii SKR, należne jest bez względu na rezultat świadczonych przez nią usług pomocy prawnej.
 6. Kancelarii SKR przysługuje od Klienta zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności zwrot kosztów pobytu i przejazdu do wszelkich miejsc wykonywania usług objętych Umową. Koszty i opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty administracyjne związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a także koszty wpisów i opłat, w tym opłat skarbowych, koszty tłumaczeń poświadczonych, taksy notarialnej oraz inne podobne koszty, w tym także koszty wysyłki korespondencji pokrywa Klient.
 7. W braku odmiennego postanowienia w Umowie, w sytuacji, kiedy świadczenie pomocy prawnej polega na występowaniu w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi, Kancelarii SKR przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, odpowiadające kwotom zasądzonym (przyznanym) na rzecz Klienta w tym postępowaniu (zasądzone koszty zastępstwa prawnego). Wynagrodzenie takie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług, poza przypadkami, kiedy Klient jest Konsumentem.
 8. Wynagrodzenie i zwrot wydatków nie obejmują podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient.
 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, a zwrot wydatków i kosztów na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Kancelarię SKR, na jej rachunek bankowy wskazany w tych dokumentach lub gotówką, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Kancelarii SKR.
 10. Adwokaci z Kancelarii SKR oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług, uprawnionymi do wystawiania faktur VAT. Klient upoważnia adwokatów Kancelarii SKR do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 4.
Rozwiązanie umowy. Zakończenie współpracy.

 1. W braku odmiennego porozumienia Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, koniecznydo wykonania usług pomocy prawnej będących jej przedmiotem.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Kancelarii SKR należne jest wynagrodzenie oraz zwrot wydatków w stosunku do usług pomocy prawnej świadczonych do dnia rozwiązania Umowy.
 4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty kwot należnych Kancelarii SKR z tytułu Usług świadczonych na rzecz Klienta do czasu jej wygaśnięcia.
 5. Jeżeli nie postanowiono inaczej, w przypadku wypowiedzenia Umowy z inicjatywy Klienta, zapłacone Kancelarii SKR wynagrodzenie uznaje się za należne, a gdyby było ono niższe od wysokości rzeczywiście wypracowanego, Klient będzie zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za świadczenie Usług przed dniem rozwiązania Umowy, według stawki godzinowej 250 zł plus należny podatek VAT. Ponadto, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kancelarii SKR kwoty stanowiącej ekwiwalent wydatków poniesionych przez Kancelarię SKR w interesie Klienta, w okresie od wypowiedzenia Umowy do czasu przekazania sprawy innemu doradcy (o ile takie wydatki zostały poniesione). Powyższe będzie płatne w terminie wskazanym na fakturze.
 6. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem udzielonych Kancelarii SKR pełnomocnictw do występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi. Kancelaria SKR, niezależnie od Klienta, zawiadomi o powyższym odpowiednie urzędy, sądy lub organy egzekucyjne.
 7. Po zakończeniu Umowy, na życzenie Klienta, Kancelaria SKR przekaże mu kopię akt spraw, w których występowała w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi, zawierających oryginały nieprzekazanych wcześniej dokumentów urzędowych.

§ 5. Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana Umowy lub OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy strony poddają rzeczowo właściwemu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę adwokata Kancelarii SKR prowadzącego sprawę, poza wypadkami sporów z Klientami będącymi Konsumentami, które rozstrzygane będą przez sądy wyznaczone według zasad określonych w stosownych przepisach prawnych.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki, ani też Umowa nie mogą być mniej korzystne dla Klienta Kancelarii SKR będącego Konsumentem, od przewidzianych przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie sprzeczności między nimi pierwszeństwo mają postanowienia przywołanej ustawy.


Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych