adw. Wojciech Stebnicki

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za błędy komornika.20.04.2021 r.

Klient Kancelarii SKR uzyskał odszkodowanie z OC komornika sądowego, za błędy popełnione przez niego przy prowadzeniu egzekucji komorniczej.

***

Niedawno prawomocnie zakończył się kilkuletni proces w którym Kancelaria SKR reprezentowała przedsiębiorcę w sporze przeciwko komornikowi sądowemu oraz jego ubezpieczycielowi (OC). Proces dotyczył odszkodowania za błędy popełnione przez komornika w toku prowadzonej przez niego egzekucji, które doprowadziły do tego, że Klient Kancelarii SKR nie odzyskał należności od swojego dłużnika.

Cała sprawa zaczęła się od braku zapłaty przez pewną spółkę faktur wystawionych przez Klienta a opiewających na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wówczas Klient skierował pozew do sądu przeciwko dłużej spółce. Następnie po wygraniu procesu złożył wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania zasądzonych wyrokiem sądu pieniędzy. W swoim wniosku o wszczęcie egzekucji Klient wskazał w jaki sposób oczekuje by komornik prowadził egzekucję tj. wskazał z jakich składników majątku dłużnika oczekuje egzekucji a także wskazał jakiego rodzaju wierzytelności przysługujące dłużnikowi w różnych instytucjach komornik powinien zająć.

Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne i podjął szereg różnych czynności. Jedną z tych czynności było zajęcie należności przysługujących dłużnikowi od Urządu Skarbowego. Niestety mimo dokonania zajęcia, Urząd Skarbowy zwrócił dłużnej spółce blisko 200.000 zł z tyt. zwrotu nadpłaty podatku naliczonego nad należnym. Jak to możliwe skoro zgodnie z przepisami w chwili dokonania zajęcia przez komornika należności te muszą być przekazywane tylko jemu? Jak się później okazało Komornik dokonując zajęcia należności przypadających dłużnej spółce od Urzędu Skarbowego błędnie określił wierzytelność którą zajmuje w Urzędzie Skarbowym. Jak wskazał bowiem Naczelnik Urzędu Skarbowego – komornik w swoim piśmie wskazał, że zajmuje “nadpłatę podatku”, a dłużnej spółce żadna nadpłata podatku od Urzędy Skarbowego nie przysługiwała. Zwrócone bowiem środki pieniężne dłużnej spółce nie były nadpłatą, a nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

Zgodnie z przepisami “nadpłata podatku” i “nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” to dwie różne instytucje prawa podatkowego i nie można ich ze sobą mylić. Dalej Urząd Skarbowy wyjaśnił, że skoro komornik zajął “nadpłatę podatku” to wszelkie inne należności przysługujące dłużnikowi od Urzędu nie zostały zajęte skutecznie i swobodnie mogą być zwracane dłużnikowi. W efekcie powyższego Klient Kancelarii został pozbawiony możliwości wyegzekwowania należności od dłużnika a postępowanie komornicze niebawem zostało zakończone z uwagi na upadłość dłużnej spółki.

Klient zlecił Kancelarii SKR ocenę prawną zaistniałej sytuacji i podjęcie stosownych kroków prawnych. Po przeprowadzeniu analizy prawnej całego postępowania egzekucyjnego Kancelaria SKR dostrzegając błędy komornika, w imieniu Klienta wniosła pozew o zapłatę przeciwko komornikowi, a precyzyjnie mówiąc – przeciwko ubezpieczycielowi Komornika albowiem każdy Komornik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Do postępowania sądowego włączył się także sam komornik, który wspólnie ze swoim ubezpieczycielem odpierał zarzuty stawiane przez Kancelarię i wskazywał na brak jakiegokolwiek błędu po swojej stronie, a winą obarczał Urząd Skarbowy.

Sąd pierwszej instancji po bardzo skomplikowanym postępowaniu oddalił roszczenia Klienta SKR uznając, że nie doszło po stronie komornika do żadnych zaniedbań i zaniechań. Po analizie uzasadnienia pierwszego wyroku Kancelaria SKR wniosła apelację od tego wyroku do sądu odwoławczego (drugiej instancji), który po rozpoznaniu apelacji zmienił pierwszy wyrok i uwzględnił wszystkie roszczenia Klienta Kancelarii SKR.

Sąd odwoławczy zmieniając wyrok, w całości przyznał rację argumentom podnoszonym przez Kancelarię SKR i uznał zgodnie z twierdzeniami Kancelarii, że komornik popełnił błąd i naruszył przepisy czym uniemożliwił Klientowi odzyskanie należnych mu od dłużnika pieniędzy. Błąd komornika polegał bowiem na tym, że dokonał zajęcia w Urzędzie Skarbowym nie tej wierzytelności, którą wskazał Klient w swoim wniosku egzekucyjnym i tym samym w sposób bezprawny nie zrealizował tego o co wnioskował Klient.

Sąd odwoławczy prawomocnie zasądził Klientowi Kancelarii SKR od ubezpieczyciela komornika – odszkodowanie w wysokości całej należność przysługującą Klientowi od dłużnej spółki wraz z odsetkami oraz wysokimi kosztami procesu.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował Klienta przed sądami zespół w składzie: adw. Wojciech Stebnicki oraz adw. Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych