adw. Wojciech Stebnicki

Roszczenia po wypadku – odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy | Kancelaria Adwokacka SKRSzkody komunikacyjne to jedne z najczęstszych szkód, z którymi współcześnie mamy do czynienia. Coraz więcej osób porusza się samochodami po naszych drogach, przez co wszelkiego rodzaju stłuczki i wypadki mogą przydarzyć się każdemu. Ten wpis dotyczyć będzie najczęstszych sytuacji tj. ubiegania się przez poszkodowanego o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z zaistniałym wypadkiem.

Na samym początku należy wskazać, że wbrew dość powszechnej opinii, odszkodowanie i zadośćuczynienie to nie to samo.

Odszkodowanie – to świadczenie (najczęściej realizowane w pieniądzu) przysługujące poszkodowanemu w związku z wyrządzoną mu szkodą, od osoby (lub podmiotu), który swoim działaniem (a czasami zaniechaniem) tę szkodę wyrządził. Co istotne – wskazana szkoda w przypadku odszkodowania musi dotyczyć jakiegoś mienia należącego do poszkodowanego (np. zniszczenie, uszkodzenie samochodu lub przewożonych w nim rzeczy). Co do zasady – ustalając zatem wysokość odszkodowania, powinniśmy z maksymalną dokładnością i precyzją wyliczyć wartość szkody.

 Zadośćuczynienie – to świadczenie (również najczęściej realizowane w pieniądzu), które przysługuje poszkodowanemu w związku z wyrządzoną mu krzywdą (tzw. szkoda niemajątkowa), od osoby (lub podmiotu), który swoim działaniem tę krzywdę wyrządził. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zadośćuczynienie przysługuje głównie w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Inaczej niż w przypadku odszkodowania, zadośćuczynienie związane jest ze szkodami niemajątkowymi np. urazami doznanymi w wyniku określonego zdarzenia (np. w wyniku wypadku samochodowego) i wiążącymi się z tym cierpieniami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Zadośćuczynienie ma zatem zrekompensować osobie poszkodowanej ból, cierpienie oraz wszelkie negatywne następstwa jakich doznała. W konsekwencji powyższego, odmiennie niż w przypadku odszkodowania, precyzyjne określenie wysokości zadośćuczynienia jest często bardzo trudne i wymaga zasięgnięcia pomocy specjalistów.

Przechodząc dalej https://belgradesaxperience.com/lettera-a/index.html , wskazać należy, że poszkodowany może dochodzić od towarzystwa ubezpieczeń, zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia. Co ważne – można dochodzić tych dwóch świadczeń równocześnie. Dla przykładu można wskazać sytuację wypadku komunikacyjnego, w wyniku, którego uszkodzeniu uległ samochód osoby poszkodowanej, a dodatkowo ona także ucierpiała, doznając krzywdy np. w postaci złamania nogi. W takiej sytuacji, ofiara wypadku z jednej strony uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania w związku z uszkodzeniem jej samochodu (np. wgnieciony zderzak, wgięte drzwi i rozbita przednia szyba), z drugiej zaś strony, w związku z doznanym złamaniem nogi, może się domagać także odszkodowania związanego z poniesionymi kosztami leczenia oraz zadośćuczynienia związanego z samym faktem uszkodzenie ciała oraz wszelkimi negatywnymi konsekwencjami z tego wynikającymi. Chodzi tutaj głównie o cierpienia poszkodowanego związane z bólem, problemami z chodzeniem, koniecznością przejścia operacji i wiążącym się z tym oszpeceniem (np. blizny). Zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia możemy dochodzić bezpośrednio od sprawcy jak i od towarzystwa ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest samochód sprawcy. Nie wchodząc w bardziej szczegółowe rozważania, Kancelaria Adwokacka SKR rekomenduje, aby z roszczeniami zwracać się do towarzystwa ubezpieczeń. W takiej bowiem sytuacji mamy pewność, że uda nam się uzyskać realne odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie co w przypadku dochodzenia tych świadczeń od bezpośredniego sprawcy wypadku może się okazać utrudnione lub wręcz niemożliwe – np. z uwagi na jego niewypłacalność.

Aby zatem ustalić podmiot, który w ramach ubezpieczenia OC zobowiązany będzie do pokrycia naszych szkód (majątkowych i/lub niemajątkowych), konieczne jest ustalenie numeru polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeń. Ponadto, warto zadbać o należyte udokumentowanie zarówno samego miejsca zdarzenia jak i wyrządzonych nam szkód. Dobrze jest zrobić kilka lub kilkanaście zdjęć miejsca zdarzenia oraz uczestniczących pojazdów tj. pojazdu należącego do sprawcy lub sprawców oraz pojazdu poszkodowanego. Jeżeli jest to niezbędne, warto także wezwać Policję (np. gdy sprawca odmawia wskazania danych towarzystwa ubezpieczeń i numeru polisy, nie poczuwa się do winy oraz nie chce złożyć nam na piśmie oświadczenia, z którego wynikać będzie, że to on jest sprawcą wypadku). Warto także uzyskać oświadczenia od świadków zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę? Kiedy dysponujemy już danymi towarzystwa ubezpieczeń, konieczne jest zawiadomienie tego towarzystwa o zdarzeniu (wypadku). Często wystarczy samo wysłanie zgłoszenia e-mailem. Warto do tej wiadomości lub pisma dołączyć wszystkie ważne dokumenty, w szczególności zdjęcia oraz oświadczenie sprawcy wypadku. Jeżeli w związku z zaistniałym wypadkiem zamierzamy także dochodzić zadośćuczynienia – konieczne jest także zgromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej wskazującej na doznane obrażenia oraz wiążący się z tym proces leczenia i/lub rehabilitacji. Taka dokumentacja także powinna zostać wysłana do ubezpieczyciela.

Ważne jest, żeby zgłosić towarzystwu ubezpieczeń wszystkie przysługujące nam roszczenia (tj. zarówno roszczenia o odszkodowanie jak i o zadośćuczynienie – jeśli nam przysługuje). Często osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z tego, jakie roszczenia im przysługują, z jakiego tytułu oraz w jakiej wysokości. Bywa także tak, że osoby poszkodowane rezygnują z dalszej walki o należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie już po pierwszej odmowie wypłaty odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że taka odmowa wypłaty w żadnym razie nie zamyka osobie poszkodowanej drogi do dochodzenia należnego jej odszkodowania i zadośćuczynienia. W takiej sytuacji powinniśmy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Bardzo ważne także jest to, by pamiętać aby swoje roszczenia zgłosić w odpowiednim terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poszkodowany na dochodzenie swoich roszczeń ma co do zasady 3 lata od momentu, kiedy jego roszczenie stało się wymagalne (tj. kiedy poszkodowany mógł już dochodzić swojego roszczenia). Możliwe są jednak sytuacje, w których szkoda przedawnia się z upływem dopiero 20 lat. Aby sprawdzić czy w Państwa sprawie ma miejsce ten przypadek warto zasięgnąć pomocy adwokata. W większości przypadków – początkiem powyższego terminu jest więc dzień, w którym doszło do wypadku.

Jak widać uzyskanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku to wieloetapowe postępowanie. Na każdym jego szczeblu pomoc profesjonalisty może nie tylko zaoszczędzić nam wiele czasu i nerwów, lecz również okazać się niezbędna np. przy określaniu przysługujących poszkodowanemu roszczeń lub szacowaniu ich wysokości. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej SKR doskonale znają specyfikę postępowań odszkodowawczych, w szczególności linię orzeczniczą wrocławskich i oleśnickich sądów, co przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia ma kluczowe znaczenie.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zapraszamy do Naszej Kancelarii we Wrocławiu lub w Oleśnicy.

 

adw. Wojciech StebnickiPrzeczytaj również:


Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

22 lutego 2021 r. Jak rozliczyć się majątkowo po zakończeniu konkubinatu? Konkubinatem nazywany jest trwały związek dwóch osób, który nie […]

» Czytaj więcej
ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM | KANCELARIA SKR

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM | KANCELARIA SKR

Dzisiaj na konferencji zorganizowanej przez Rząd zostały zapowiedziane nowe zasady bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią – m.in. polegające na […]

» Czytaj więcej
Koronawirus a kontakty rodziców z dzieckiem | Kancelaria SKR

Koronawirus a kontakty rodziców z dzieckiem | Kancelaria SKR

Aktualnie panująca sytuacja epidemiczna w kraju wpływa także na sposób realizacji kontaktów rodziców z dziećmi. Niestety zdarza się, że jeden […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych