adw. Mateusz Ratajski

Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?28 września 2020 r.

Kończąc poprzedni wpis odnoszący się do założeń ogólnych i wysokości odsetek dotyczących tzw. kredytu kupieckiego zasygnalizowano, iż nie jest tak, że przez cały okres odroczenia płatności następujący po 30 dniu odsetki będą naliczane w wysokości 3,6% (od 29 maja 2020 roku, a poprzednio 5%), co biorąc pod uwagę oprocentowanie proponowane przez banki jest oprocentowaniem korzystnym. W niemal każdej transakcji handlowej, w której termin zapłaty za nabyty towar lub usługę jest dłuższy aniżeli 60 dni, dochodzi do sytuacji upoważniającej wierzyciela do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, których wysokość od dnia 29 maja 2020 roku wynosi 10,1%.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jako zasadę przyjmuje, że w transakcjach handlowych wierzycielowi, bez wezwania przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (10,1%), za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeśli wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Sprawa jednak komplikuje się jeśli strony umówiły się na termin płatności wynoszący dłużej aniżeli 60 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Poprzestając na informacji zawartej w poprzednim akapicie można by dojść do wniosku, że jeśli strony umówią odpowiednio długi termin płatności, np. 180 dni, to po stronie wierzyciela nie powstanie uprawnienie do naliczenia wyższych odsetek aniżeli ustawowe, obecnie wynoszące 3,6%. Tak jednak nie jest. Ustawodawca narzuca bowiem termin płatności wynoszący 60 dni. Strony oczywiście nadal mogą umówić termin dłuższy niż ustawowe 60 dni, lecz taka sytuacja nie chroni dłużnika przed uprawnieniem wierzyciela do naliczenia wyższych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zasadą jest bowiem, że po upływie 60 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanej usługi wierzyciel może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Strony mogą umówić się inaczej, tj. że odsetki te nie będą jednak mogły być naliczane, przy czym porozumienie takie, jeśli dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, cytując ustawę „nie może być rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela”, a co więcej to dłużnik musi w razie ewentualnego sporu przed sądem udowodnić, że dłuższy termin płatności bez uprawnienia do naliczenia wyższych odsetek nie krzywdzi wierzyciela. W relacjach symetrycznych (np. mikroprzedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca) oraz niesymetrycznych, w których dłużnikiem jest inny podmiot niż duży przedsiębiorca powyższa reguła nie obowiązuje i strony uprawnienie wierzyciela do naliczenia wyższych odsetek mogą kształtować dowolnie, nie będąc już związanym 60 dniowym, ustawowym terminem płatności.

Należy jednak brać pod uwagę jeszcze jedno zastrzeżenie. Jeżeli termin płatności zostanie ustalony na dłuższy niż 120 dni i jednocześnie ustalenie to jest „rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela” będącego innym podmiotem aniżeli duży przedsiębiorca, to wówczas dłużnik taki może odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć i w takim wypadku świadczenie pieniężne przysługujące mu z tytułu już dostarczonych towarów lub wykonanych usług stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeśli z kolei płatność nie nastąpi w terminie 7 dni, po tej dacie, wierzyciel może dodatkowo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zarówno odsetki ustawowe (3,6%) liczone po upływie 30 dni, jak również odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (10,1%) liczone po upływie 60 dni, naliczane mogą być od upływu w/w terminów biegnących od „dnia spełnienia świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Oznacza, to że ustawodawca przywiązuje istotną wagę do wykazania przez wierzyciela momentu, w którym dłużnik nie tylko otrzymał towar lub odebrał usługę lecz również, okoliczność ta została potwierdzona doręczeniem mu faktury lub rachunku. Doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie w życiu gospodarczym moment ten nie jest szczególnie udokumentowany dowodowo, chociażby z tego powodu, że FV wysyłane są listami zwykłymi bez potwierdzenia odbioru, wręczane osobiście bez pokwitowania lub wysyłane drogą elektroniczną (bez potwierdzenia odbioru). Możliwe są wszakże również takie sytuacje, w których faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. W takich sytuacjach może pojawić się problem z ustaleniem momentu od którego powstaje uprawnienie do naliczenia odsetek.

Ustawodawca przewidział wyjście z opisanych sytuacji, wskazując, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku, albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty (30 lub 60 dniowy) liczony jest od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi.

Podsumowując kredyt kupiecki co do zasady obciążony jest kosztem w wysokości 3,6% oraz 10,1% w skali roku, przy czym powyższy wpis miał za zadanie przybliżyć reguły, które decydują o wystąpieniu momentu, od którego koszt ten radykalnie wzrasta przeobrażając uprawnienie do naliczenia odsetek ustawowych w uprawnienie do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.Przeczytaj również:


Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

22 lutego 2021 r. Jak rozliczyć się majątkowo po zakończeniu konkubinatu? Konkubinatem nazywany jest trwały związek dwóch osób, który nie […]

» Czytaj więcej
Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

28 września 2020 r. Kończąc poprzedni wpis odnoszący się do założeń ogólnych i wysokości odsetek dotyczących tzw. kredytu kupieckiego zasygnalizowano, […]

» Czytaj więcej
Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

W dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wiele mówi się na temat propozycji co do zmniejszenia obciążeń publicznych nałożonych na […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych